Thứ hai, 10/05/2021
575

CUỘC THI SÁNG KIẾN SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ CHO GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN NĂM 2021

Đại học Huế ban hành thể lệ Cuộc thi “Sáng kiến sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” cho giảng viên và sinh viên năm 2021 (chi tiết trong file đính kèm)


File đính kèm:

516_QD_DHH1.pdf