Thứ tư, 20/02/2019
751

Ngành, chuyên ngành đào tạo Khoa Tiếng Pháp

1. Ngành: SƯ PHẠM TIẾNG PHÁP

- Mã ngành đào tạo: 52140233.

- Loại hình đào tạo: Chính quy.

- Thời gian đào tạo: 4 năm.

- Mục tiêu đào tạo: Đào tạo cử nhân khoa học ngành Tiếng Pháp thuộc khối ngành Sư phạm có kiến thức vữngvàng về khoa học cơ bản và khoa học giáo dục, có kỹ năng sư phạm, đáp ứng yêu cầu đổimới giáo dục phổ thông hiện nay.

- Khối lượng kiến thức toàn khóa: 140 tín chỉ (chưa kể phần nội dung về Giáo dục thể chất (5 đơn vị học trình) và Giáo dục quốc phòng (165 tiết)).

- Cấu trúc kiến thức của chương trình đào tạo:

2. Ngành: NGÔN NGỮ PHÁP

- Mã ngành đào tạo: 52220203.

- Loại hình đào tạo: Chính quy.

- Thời gian đào tạo: 4 năm.

- Mục tiêu đào tạo: Đào tạo cử nhân tiếng Pháp có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp, có sức khoẻ tốt, có khảnăng giải quyết tốt các công việc thuộc ngành nghề chuyên môn, đáp ứng những nhu cầu của xã hộivà của nền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế.

- Chuyên ngành đào tạo: Tiếng Pháp chuyên ngành Du lịch.

- Khối lượng kiến thức toàn khóa: 139-141 tín chỉ (chưa kể phần nội dung về Giáo dục thể chất - 5 đơn vị học trình và Giáo dục quốc phòng -165 tiết).

- Cấu trúc kiến thức của chương trình đào tạo: 

Tham khảo thêm Chương trình đào tạo của các ngành: