Thứ ba, 06/04/2021
4016

THÔNG BÁO LỊCH TẬP HUẤN "CHĂM SÓC SỨC KHỎE BAN ĐẦU CHO SINH VIÊN"


Thực hiện kế hoạch năm học 2020-2021; nhằm cung cấp cho sinh viên về việc chăm sóc sức khỏe, kiến thức, thái độ và thực hành chăm sóc sức khỏe ban đầu về các vấn đề sức khỏe tâm lý, tâm thần và sức khỏe tình dục, hiểu biết về các chính sách BHYT sinh viên. Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế xây dựng kế hoạch tổ chức khóa tập huấn “Chăm sóc sức khỏe ban đầu cho sinh viên năm học 2020-2021” với nội dung cụ thể như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG: Sinh viên khóa 16, khóa 17.
II. KẾ HOẠCH
1. Thời gian: Từ ngày 10/4/2021 đến ngày 30/5/2021
2. Địa điểm: Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
3. Kế hoạch cụ thể:

Thời gian

Địa điểm

Đối tượng  

Nội dung

7h30-11h00 & 13h30-17h00

ngày 10/4/2021

(thứ Bảy)

Hội trường 4, Thư viện

Anh K17: A, B, C, D, E, F, G, H; I; Nga K17

Tư vấn chung:

Sức khỏe giới tính và tình dục an toàn; Sức khỏe tâm lý, tâm thần; các chính sách BHYT sinh viên theo luật BHYT ngày 14/11/2008 và luật bổ sung sửa đổi ngày 13/6/2014

7h30-11h00 & 13h30-17h00

ngày 11/4/2021

(Chủ nhật)

Hội trường 4, Thư viện

Anh K17: J, K, L, M, N, O; Anh SPK17: A, B, C; Pháp K17

 

 

7h30-11h00 & 13h30-17h00

ngày 17/4/2021

(thứ Bảy)

Hội trường 4, Thư viện

Trung K17: A, B, C, D, E, F, G; Trung SPK17; VNH K17; QTH K17

 

7h30-11h00 & 13h30-17h00

ngày 18/4/2021

(Chủ nhật)

Hội trường 4, Thư viện

Nhật K17: A, B, C, D, E, F; Hàn K17: A, B, C, D

7h30-11h00 & 13h30-17h00

ngày 24/4/2021

(thứ Bảy)

Hội trường 4, Thư viện

Anh K16: A, B, C, D, E, F, G, H; Nga K16

7h30-11h00 & 13h30-17h00

ngày 25/4/2021

(Chủ nhật)

Hội trường 4, Thư viện

Anh SPK16; Anh K16: I, J, K, L, M, N; Pháp SPK16; Pháp K16

7h30-11h00 & 13h30-17h00

ngày 8/5/2021

(thứ Bảy)

Hội trường 4, Thư viện

Trung SPK16; Trung K16; QTH K16

7h30-11h00 & 13h30-17h00

ngày 9/5/2021

(Chủ nhật)

Hội trường 4, Thư viện

Hàn K16; Nhật K16; VNH K16

7h30-11h00 & 13h30-17h00

ngày 15/5/2021

(thứ Bảy)

Các phòng Hội thảo, tầng 3, Thư Viện

Những sinh viên đã đăng ký tư vấn chuyên sâu

Tư vấn

chuyên sâu

7h30-11h00 & 13h30-17h00

Ngày16/5/2021

(Chủ nhật)

Hội trường 4, Thư viện

Dự trữ

7h30-11h00 & 13h30-17h00

ngày 22/5/2021

(thứ Bảy)

Hội trường 4, Thư viện

 

Dự trữ

7h30-11h00 & 13h30-17h00

Ngày 23/5/2021

(Chủ nhật)

Hội trường 4, Thư viện

 

Dự trữ

7h30-11h00 & 13h30-17h00

ngày 29/5/2021

(thứ Bảy)

Hội trường 4, Thư viện

 

Dự trữ

7h30-11h00 & 13h30-17h00

Ngày 30/5/2021

(Chủ nhật)

Hội trường 4, Thư viện

 

Dự tr

 

III. NỘI DUNG
1. Tư vấn chung

      Trang bị một số kiến thức về: Sức khỏe giới tính và tình dục an toàn; Sức khỏe tâm lý, tâm thần, các chính sách BHYT sinh viên theo luật BHYT ngày 14/11/2008 và luật bổ sung sửa đổi ngày 13/6/2014

2. Tư vấn chuyên sâu

Giải đáp và tư vấn chuyên sâu về các vấn đề có liên quan đến sức khỏe tâm lý, tâm thần, sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục cho sinh viên.

Đây là nội dung quan trọng nhằm nâng cao sức khỏe cho sinh viên, Trường đề nghị Lãnh đạo các khoa chỉ đạo Trợ lý công tác sinh viên và Ban cán sự các lớp truyền thống điều động sinh viên tham dự đúng thời gian, địa điểm và thành phần.
Trân trọng thông báo ./.