Thứ sáu, 03/12/2021
735

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TIẾP TỤC ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN CÁC VÒNG THI CỦA CUỘC THI "HỌC SINH, SINH VIÊN VỚI Ý TƯỞNG KHỞI NGHIỆP" NĂM 2021


Căn cứ Công văn số 5568/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 02 tháng 12 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tiếp tục điều chỉnh thời gian các vòng thi của Cuộc thi "Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp" năm 2021. Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo gia hạn cho các đơn vị, cá nhân chưa nộp hoặc có chỉnh sửa và hoàn thiện dự án, cụ thể:
1. Thời gian: Gia hạn đến 00h00 ngày 20 tháng 12 năm 2021.
2. Hình thức nộp: Nộp trực tuyến trên Cổng khởi nghiệp http://dean1665.vn.
3. Thời gian tổ chức các vòng thi: Xem file đính kèm.
Trân trọng cảm ơn./.


File đính kèm:

VBPH_Cong_van_thay_doi_thoi_gian_Thi_HSSV_khoi_nghiep_final_signed.pdf