Thứ tư, 01/09/2021
8312

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021

Để triển khai việc đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên trong học kỳ II năm học 2020-2021, Trường đề nghị Lãnh đạo các Khoa chỉ đạo Trợ lý Công tác sinh viên, Giáo viên cố vấn học tập và Ban cán sự các lớp Khóa 15,16, 17 thực hiện các công việc sau:
1. Yêu cầu Ban cán sự các lớp truyền thống tải các văn bản liên quan đến việc đánh giá kết quả rèn luyện bao gồm các bản: “Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên”; “Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên”; “Bảng tổng hợp kết quả rèn luyện của sinh viên” (có biểu mẫu đính kèm), ... để triển khai tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện.
2. Giáo viên cố vấn học tập các lớp có trách nhiệm chỉ đạo trực tiếp việc đánh giá kết quả rèn luyện và giải quyết các khiếu nại (nếu có) trong phạm vi lớp mình phụ trách.
3. Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, không thể tiến hành bình xét trực tiếp, vì vậy đề nghị Lãnh đạo Khoa chỉ đạo việc đánh giá kết quả rèn luyện theo hình thức trực tuyến. Đối với các lớp truyền thống, sau khi hoàn tất việc đánh giá kết quả rèn luyện, đề nghị lớp trưởng các lớp tổng hợp kết quả và nộp file excel kèm file scan có chữ ký của lớp trưởng cho Giáo viên cố vấn học tập phụ trách lớp trước ngày 14 tháng 9 năm 2021. Trợ lý Công tác sinh viên các Khoa tổng hợp trình Lãnh đạo khoa xác nhận, nộp về Trường qua Phòng Công tác sinh viên trước ngày 21 tháng 9 năm 2021 (cho chuyên viên Hoàng Thị Luyên) để Trường kịp thời cho việc triển khai các công việc tiếp theo. (Lớp trưởng các lớp gửi file excel vào địa chỉ email: htluyen@hueuni.edu.vn trước ngày 14 tháng 9 năm 2021).
4. Hiện nay, do chưa họp hội đồng về khen thưởng, kỷ luật của học kỳ 2, nên các mục trừ điểm về: Vi phạm nợ học phí, vi phạm về quy chế thi, … lớp sẽ không trừ điểm trong quá trình xét, nhà trường sẽ tiến hành trừ điểm trong quá trình nhập điểm ngay khi có quyết định.
Nhà trường đề nghị Lãnh đạo các khoa, ban cán sự các lớp quan tâm triển khai thực hiện đúng kế hoạch./.


File đính kèm:

THONG BAO.pdf
QD_VA_KHUNG_XU_LY_SINH_VIEN_(MOI).PDF
quy che danh gia kqrl cua sv.pdf
QUY CHE DANH GIA KQ REN LUYEN CUA SV.doc
BANG TONG HOP KQ RL CUA SV.xls
BIEN BAN HOP LOP.docx
PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN CỦA SINH VIÊN DÀNH CHO SV NƯỚC NGOÀI.doc
PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN CỦA SINH VIÊN.doc
PHIẾU XÁC NHẬN THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO.doc