Thứ năm, 11/11/2021
7133

THÔNG BÁO VỂ VIỆC RÀ SOÁT KẾT QUẢ RÈN LUYỆN VÀ KHEN THƯỞNG

Thực hiện kế hoạch năm học 2020-2021, Trường sẽ tiến hành việc xét cấp học bổng khuyến khích học tập của sinh viên các khóa và xét khen thưởng đầu năm học trong Lễ Khai giảng năm học mới. Để thực hiện tốt kế hoạch trên, Trường Ban cán sự các lớp truyền thống thông báo rộng rãi đến sinh viên thực hiện một số nội dung công việc sau:
1. Rà soát kết quả đánh giá kết quả rèn luyện của học kỳ II năm học 2020-2021 của sinh viên các khóa trên file exel (theo danh sách đính kèm).
2. Rà soát kết quả rèn luyện năm học 2020-2021 của sinh viên các khóa trên file exel (theo danh sách đính kèm).
3. Rà soát kết quả rèn luyện của tất cả các học kỳ trong phần mềm https://ums.hucfl.edu.vn/.
4. Căn cứ vào kết quả học tập và rèn luyện năm học 2020-2021 và Quyết định ban hành Quy định hướng dẫn xét thi đua, khen thưởng sinh viên chính quy Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế (chi tiết xem tại https://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/thong-bao-ban-hanh-quy-dinh-huong-dan-xet-thi-dua-khen-thuong-cho-sinh-vien)
Mọi thắc mắc về các nội dung trên, vui lòng liên hệ:
- Ông Nguyễn Văn Hậu (ĐT: 0334646878): Xử lý kết quả khen thưởng
- Bà Hoàng Thị Luyên (ĐT: 0914478048): Xử lý kết quả rèn luyện
Hạn cuối nhận phản hồi: Trước 16h00 ngày 15/11/2021.
Sau thời hạn trên, Trường sẽ tiến hành các thủ tục tiếp theo để xét và công bố kết quả theo quy định.
Để đảm bảo quyền lợi cho sinh viên, Trường đề nghị Ban cán sự các lớp quan tâm triển khai thực hiện./.
         


File đính kèm:

thong bao.pdf
TONG HOP KHEN THUONG 20-21.xlsx
KQ RL HK 2 VA NAM HOC 20-21.xlsx