Thứ tư, 11/05/2022
7848

THÔNG BÁO DÒ ĐIỂM XÉT HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021-2022

Căn cứ Quyết định số 881/QĐ-ĐHH ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Giám đốc Đại học Huế về việc ban hành Quy định về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy Đại học Huế (file đính kèm);

Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ Quy định về chơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo (file đính kèm);

Để chuẩn bị công tác xét, cấp học bổng Khuyến khích học tập của học kỳ II năm học 2021-2022, Nhà trường đề nghị lãnh đạo các khoa chỉ đạo trợ lý công tác sinh viên, cố vấn học tập nhắc nhở và yêu cầu ban cán sự các lớp truyền thống phổ biến cho sinh viên dò kĩ điểm xét học bổng (danh sách đính kèm) từ ngày ra thông báo đến hết ngày 22/05/2022.

Thông tin liên hệ: Chuyên viên Nguyễn Thị Thảo Tâm, Phòng CTSV, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế (SĐT: 0979619719).


File đính kèm:

DS DO DIEM HB HK2 21.22.xlsx
81_NGHI DINH.pdf
881_2021QD_DHH1.pdf