Thứ tư, 25/05/2022
1870

THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỌC KỲ 3 CHƯƠNG TRÌNH GDQPAN NĂM HỌC 2021-2022


Căn cứ kế hoạch học tập năm học 2021 - 2022 của Giám đốc Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh - Đại học Huế;
Căn cứ nhu cầu của sinh viên về việc hoàn chỉnh chương trình GDQPAN,
Trung tâm GDQP&AN - Đại học Huế thông báo về kế hoạch tổ chức học kỳ 3 chương trình GDQPAN như sau:
1. Đối tượng đăng ký học: tất cả sinh viên hệ đại học, cao đẳng chưa hoàn thành chương trình GDQPAN.
2. Thời gian đăng ký: từ ngày 01 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 (trong giờ hành chính)
3. Thời gian học:
- Từ ngày 04 đến ngày 10 tháng 7 năm 2022 (đối với sinh viên học các học phần lẻ 1,2,3,4)
- Từ ngày 04 đến ngày 31 tháng 7 năm 2022 (đối với sinh viên học cả chương trình)
4. Địa điểm đăng ký và nộp học phí:
- Tất cả sinh viên học kỳ 3 phải đăng ký và nộp học phí bằng tiền mặt tại Phòng Đào tạo, QLSV, ĐTBD của Trung tâm
- Địa chỉ: 161 Nguyễn Khoa Văn - Phường Phú Bài - TX Hương Thủy - TT Huế. ( điện thoại liên hệ: 0856561393 hoặc 0976218087)
5. Địa điểm học: Trung tâm GDQP&AN - Đại học Huế, Địa chỉ 161 Nguyễn Khoa Văn - Phường Phú Bài - TX Hương Thủy -TT Huế.
Kính đề nghị các trường (khoa) trực thuộc Đại học Huế và các trường liên kết đào tạo thông báo rộng rãi cho sinh viên.
Trân trọng./.


File đính kèm:

78_Thông báo học kỳ 3.pdf