Thứ năm, 19/05/2022
1649

TỔ CHỨC XÉT ĐIỂM RÈN LUYỆN HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021-2022 - KHÓA 15


Nhằm chuẩn bị tốt cho việc khen thưởng và xét tốt nghiệp của sinh viên Khóa 15 sắp tới, Trường đề nghị Lãnh đạo các khoa chỉ đạo Trợ lý Công tác sinh viên, Giáo viên cố vấn học tập và Ban cán sự các lớp Khóa 15 thực hiện các công việc sau:
         1.Yêu cầu Ban cán sự các lớp truyền thống đọc kỹ thông báo và tải các văn bản liên quan đến việc đánh giá kết quả rèn luyện bao gồm các bản: “Đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên”; “Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên”; “Bảng tổng hợp kết quả rèn luyện của sinh viên”, (có biểu mẫu đính kèm) để triển khai tổ chức đánh giá điểm rèn luyện.
         2.Giáo viên cố vấn học tập các lớp có trách nhiệm cùng Ban cán sự các lớp chỉ đạo trực tiếp việc đánh giá kết quả rèn luyện và giải quyết các khiếu nại (nếu có) trong phạm vi lớp mình phụ trách.
         3. Sau khi hoàn tất việc đánh giá kết quả rèn luyện, lớp trưởng các lớp gửi file excel vào địa chỉ email: htluyen@hueuni.edu.vn  trước ngày 31/05/2022).
         Lớp trưởng các lớp thu phiếu cá nhân, tổng hợp kết quả và nộp bản giấy có chữ ký của lớp trưởng và Giáo viên cố vấn học tập phụ trách lớp cho khoa trước ngày 31/5/2022. Trợ lý Công tác sinh viên các khoa tổng hợp trình Lãnh đạo khoa họp hội đồng, xác nhận, nộp về Trường qua Phòng Công tác sinh viên trước ngày 10/6/2022 (cho chuyên viên Hoàng Thị Luyên) để Trường kịp thời cho việc triển khai các công việc tiếp theo.
         4. Hiện nay, do chưa họp hội đồng về khen thưởng, kỷ luật của học kỳ II, nên các mục trừ điểm về: Vi phạm nợ học phí, vi phạm về quy chế thi, các vi phạm ở mức cấp trường … lớp sẽ không trừ điểm trong quá trình xét, nhà trường sẽ tiến hành trừ điểm trong quá trình nhập điểm ngay khi có quyết định.
         5. Hiện tại, do chưa có kết quả học tập của học kỳ II nên mục I.5 (Điểm trung bình tích lũy của kết quả học tập) trong phiếu đánh giá kết quả rèn luyện, các lớp không cộng điểm cho mục này trong quá trình xét. Sau khi có kết quả từ phòng Đào tạo, trường sẽ tiến hành cộng thêm điểm.
         Trường đề nghị Lãnh đạo các khoa, Trợ lý CTSV, giáo viên CVHT, Ban cán sự các lớp quan tâm triển khai thực hiện đúng kế hoạch./.


File đính kèm:

BANG TONG HOP KET QUA REN LUYEN CUA SV.xls
BIEN BAN HOP LOP.docx
PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN CỦA SINH VIÊN.doc
PHIẾU XÁC NHẬN THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO.doc
quy che danh gia kqrl cua sv.pdf
Thong bao.pdf