Thứ sáu, 26/11/2021
2450

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TIỀN ĐÓNG HỌC PHÍ, CHI PHÍ SINH HOẠT ĐỐI VỚI SINH VIÊN SƯ PHẠM ÁP DỤNG TỪ KHÓA TUYỂN SINH NĂM 2021, NĂM HỌC 2021 - 2022

Căn cứ Nghị định 116/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về quy định chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm;
Căn cứ Quyết định 3227/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 10 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Công văn 1891/BGDĐT-GDĐH về hướng dẫn phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu đào tạo giáo viên theo nhu cầu xã hội quy định tại Nghị định 116/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ;
Căn cứ Công văn 5019/BGDĐT-GDĐH về việc tiếp tục hướng dẫn phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu đào tạo giáo viên theo nhu cầu xã hội quy định tại Nghị định 116/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ.
Nhà trường thông báo về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên các ngành đào tạo giáo viên với nội dung như sau:
1. Đối tượng
- Sinh viên học trình độ đại học, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên theo hình thức đào tạo chính quy, liên thông chính quy áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2021;
- Không áp dụng đối với giáo viên được cử đi đào tạo, bồi dưỡng để nâng trình độ chuẩn được đào tạo theo quy định tại Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ.
2. Mức hỗ trợ và thời gian hỗ trợ
a) Mức hỗ trợ
- Sinh viên sư phạm được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí bằng mức thu học phí tại Trường;
- Sinh viên sư phạm được Nhà nước hỗ trợ 3,63 triệu đồng/tháng để chi trả chi phí sinh hoạt trong thời gian học tại Trường.
b) Thời gian hỗ trợ
Thời gian hỗ trợ tiền đóng học phí trong toàn khóa học (8 học kỳ chính) và chi phí sinh hoạt không quá 10 tháng/năm học.
3. Quy định về việc bồi hoàn kinh phí hỗ trợ
a) Đối tượng phải bồi hoàn kinh phí
- Sinh viên sư phạm đã hưởng tiền hỗ trợ đóng học phí, chi phí sinh hoạt nhưng không công tác trong ngành giáo dục sau 02 năm kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp;
- Sinh viên sư phạm đã hưởng tiền hỗ trợ đóng học phí, chi phí sinh hoạt nhưng công tác trong ngành giáo dục không đủ thời gian theo quy định (thời gian công tác trong ngành giáo dục tối thiểu gấp 2 lần thời gian đào tạo tính từ ngày được tuyển dụng);
- Sinh viên sư phạm được hưởng tiền hỗ trợ đóng học phí, chi phí sinh hoạt đang trong thời gian đào tạo nhưng chuyển sang ngành đào tạo khác, tự thôi học, không hoàn thành chương trình đào tạo hoặc bị kỉ luật buộc thôi học.
b) Đối tượng không phải bồi hoàn kinh phí
- Trong thời hạn 02 năm kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp, sinh viên sư phạm công tác trong ngành giáo dục và có thời gian công tác tối thiểu gấp hai lần thời gian đào tạo tính từ ngày được tuyển dụng;
- Sinh viên sư phạm sau khi tốt nghiệp đang công tác trong ngành giáo dục chưa đủ thời gian theo quy định và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều động bố trí công tác ngoài ngành giáo dục;
- Sinh viên sư phạm sau khi tốt nghiệp tiếp tục được cơ quan đặt hàng, giao nhiệm vụ hoặc đấu thầu cử đi đào tạo giáo viên trình độ cao hơn và tiếp tục công tác trong ngành giáo dục đủ thời gian theo quy định.
c) Một số quy định khác
- Sinh viên sư phạm nghỉ học tạm thời, bị đình chỉ học tập tạm thời sẽ không được hưởng chính sách hỗ trợ trong thời gian nghỉ học hoặc bị đình chỉ học;
- Sinh viên sư phạm dừng học do ốm đau, tai nạn, học lại, lưu ban (không quá 01 lần) hoặc dừng học vì lý do khác không do kỷ luật hoặc tự thôi học, được Trường xem xét cho tiếp tục học tập theo quy định thì tiếp tục được hưởng chính sách hỗ trợ nhưng thời gian hưởng không vượt quá thời gian tối đa hoàn thành chương trình đào tạo.
4. Hồ sơ, hình thức, thời gian đăng ký
a) Hồ sơ đăng ký
Hồ sơ sinh viên đăng ký nhận hỗ trợ bao gồm:
- Đơn đề nghị hưởng và cam kết bồi hoàn học phí, chi phí sinh hoạt (Mẫu số 1). Sinh viên hoàn thành các thông tin trong Đơn đề nghị hưởng và cam kết bồi hoàn kinh phí, chi phí sinh hoạt; có sự đồng ý của sinh viên và gia đình.
- Giấy khai sinh (Bản sao có công chứng);
- CMND/CCCD (Bản sao có công chứng);
- Giấy chứng nhận thuộc diện các đối tượng ưu tiên (nếu có).
Lưu ý: Sinh viên chỉ nộp 01 bộ hồ sơ cho 01 lần đầu đề nghị hỗ trợ trong cả thời gian học tại Trường.
b) Hình thức gửi hồ sơ đăng ký
Thí sinh gửi hồ sơ đăng ký về Trường theo 02 bước như sau:
- Bước 1: Kê khai thông tin trực tuyến, đính kèm hồ sơ Phiếu đăng ký dạng file ảnh hoặc pdf tại địa chỉ:
                                                                                     
- Bước 2: Gửi hồ sơ bản cứng về Trường
+ Cách 1: Gửi qua đường bưu điện về Phòng Công tác Sinh viên, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế; Số 57 Nguyễn Khoa Chiêm, Phường An Cựu, TP Huế.
Phần người gửi: ghi rõ họ tên, mã sinh viên, ngành học và “đăng ký Nghị định 116”.
+ Cách 2: Nộp trực tiếp tại Phòng Công tác Sinh viên, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế.
c) Thời gian đăng ký: Từ 26/11/2021 đến 03/12/2021 (tính theo dấu bưu điện).
d) Đối với sinh viên ngành Sư phạm đăng ký không thụ hưởng chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt: nộp Đơn đăng ký không thụ hưởng (Mẫu số 2) về Trường theo hình thức gửi hồ sơ đăng ký và thời gian đăng ký trên.
5. Thời gian công bố kết quả
Trong thời hạn 15 ngày kể từ khi kết thúc nhận đơn đăng ký của sinh viên, Nhà trường phối hợp với các địa phương hoặc doanh nghiệp (nếu có) để xác nhận và thông báo cho sinh viên sư phạm được hưởng chính sách hỗ trợ học phí và chi phí sinh hoạt thuộc đối tượng giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu và xét duyệt các đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ đối với sinh viên sư phạm trong phạm vi chỉ tiêu của Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo và không thuộc chỉ tiêu đặt hàng.
Đề nghị Lãnh đạo các Khoa, GV CVHT các lớp sư phạm Khóa tuyển sinh năm 2021 thông báo và hướng dẫn sinh viên làm hồ sơ đúng theo quy định./.


File đính kèm:

867_TB_DHNN_Vv thuc hien chinh sach ho tro tien dong hoc phi va chi phi sinh hoat cho SV SP khoa tuyen sinh nam 2021.pdf
Mau so 1.docx
Mau so 2.docx